Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1086

1. Цей Порядок визначає процедуру формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі — Рада).

2. Склад Ради формується за результатами конкурсу, проведеного під час установчих зборів Ради (далі — установчі збори) шляхом рейтингового голосування за осіб, кандидатури яких внесені громадськими об’єднаннями (далі — делеговані особи),  які особисто присутні на установчих зборах.

3. Директор Державного бюро розслідувань приймає рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та установчих зборів, визначає уповноважену посадову особу, відповідальну за проведення конкурсу (далі — уповноважена особа).

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та установчих зборів.

В оголошенні зазначаються:

умови і строки подання пропозицій щодо делегованих осіб та документів, які подаються для участі у конкурсі;

перелік документів, які подаються для участі у конкурсі;

інформація про дату, час, місце проведення установчих зборів;

адреса, за якою здійснюється прийом документів (у тому числі адреса електронної пошти для надсилання документів для участі в конкурсі в електронному вигляді) та контактна інформація уповноваженої особи.

5. В установчих зборах беруть участь делеговані особи від громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” та протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі провадять діяльність з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю. Цілі і завдання такої діяльності повинні бути підтверджені установчими документами відповідного громадського об’єднання.

До участі в конкурсі не допускаються делеговані особи, які вже є членами громадських рад при інших правоохоронних органах або членами Громадської ради доброчесності.

Кожне громадське об’єднання делегує для участі в конкурсі до складу Ради лише одну особу, стосовно якої не застосовується обмеження щодо членства в Раді громадського контролю відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” і цього Порядку.

6. Для участі в конкурсі громадські об’єднання у 15-денний строк з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу подають:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про делегування особи для участі в конкурсі;

2) засвідчену в установленому порядку копію статуту громадського об’єднання (її скановану копію — у разі надсилання документів електронною поштою);

3) інформацію про результати діяльності громадського об’єднання з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання громадським об’єднанням відповідному органові державної влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень тощо) протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі;

4) заяву делегованої особи про згоду на участь у роботі Ради з повідомленням про відсутність обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”;

5) копію паспорта делегованої особи, засвідчену в установленому порядку;

6) автобіографію делегованої особи, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (в тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, інформацію про досвід та досягнення в роботі, пов’язаній із сферою правозахисної діяльності;

7) мотиваційний лист делегованої особи, в якому викладаються її мотиви обрання до складу Ради громадського контролю;

8) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти делегованої особи;

9) письмову згоду делегованої особи на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 6, 7 цього пункту.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і делегована особа.

7. Копії поданих громадськими об’єднаннями документів, передбачених підпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункту 6 цього Порядку, оприлюднюються протягом трьох робочих днів після закінчення строку їх подання на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань з урахуванням обмежень, визначених Законом України “Про захист персональних даних”.

8. У разі надходження до Державного бюро розслідувань інформації щодо делегованої особи уповноважена особа може проводити щодо такої особи перевірку стосовно:

наявності судимості, в тому числі за корупційні правопорушення, її зняття або погашення;

факту, що особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за правопорушення, пов’язані з корупцією;

фактів звільнення особи з посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, із забороною займати відповідні посади відповідно до положень Закону України “Про очищення влади”.

Інформація про результати перевірки делегованих осіб оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки.

9. У разі коли громадським об’єднанням подано документи з порушенням вимог, визначених пунктами 5 та 6 цього Порядку, не в повному обсязі та/або після визначеного в оголошенні строку, а також виявлені факти, стосовно яких відповідно до пункту 8 цього Порядку проводилася перевірка, запропонована ним делегована особа до участі в конкурсі не допускається, а її документи не оприлюднюються.

Про наявність підстав, за яких делегована особа не допускається до участі в конкурсі уповноважена особа письмово інформує громадське об’єднання одразу після виявлення таких підстав.   

Громадське об’єднання у разі недопущення делегованої особи до участі в конкурсі має право повторно подати документи в межах строку, визначеного відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього Порядку.

10. Якщо для участі в конкурсі делеговано менше 15 осіб, за відповідним рішенням Директора Державного бюро розслідувань строк подання відповідних документів продовжується і відповідно переноситься дата та час установчих зборів.

11. Установчі збори вважаються правомочними за умови участі в них не менше 15 делегованих осіб.

Установчі збори проводяться відкрито.

12. Порядок проведення установчих зборів визначається Директором Державного бюро розслідувань. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважена особа, з числа делегованих осіб обирається лічильна комісія, голова установчих зборів та секретар.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом заповнення делегованими особами бюлетенів. У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх делегованих осіб, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування громадських об’єднань, які їх делегували. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення позначки “(+)” навпроти прізвищ 15 делегованих осіб. Заповнений з порушенням зазначених вимог бюлетень вважається недійсним.

Якщо кількість делегованих осіб становить 15 осіб, рейтингове голосування не проводиться. У такому разі делеговані особи вважаються обраними до складу Ради.

У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору делегованих осіб до складу Ради їх кількість перевищує 15 осіб, серед делегованих осіб, які набрали однакову найменшу кількість балів, проводиться повторне рейтингове голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито, у присутності учасників установчих зборів.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

13. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається після закінчення установчих зборів, підписується головою установчих зборів і секретарем та передається до Державного бюро розслідувань.

14. З метою забезпечення безперервності роботи Ради рішення про проведення конкурсу з формування її нового складу (обрання нового члена Ради замість того, повноваження якого припинені достроково) приймається Державним бюро розслідувань не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку повноважень діючої Ради або на наступний робочий день з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради.

15. Інформація про результати проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань не пізніше наступного дня після проведення установчих зборів з формування нового складу Ради або обрання члена Ради замість того, повноваження якого достроково припинені.

Склад Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань після його затвердження Директором зазначеного Бюро.

16. Спори, що стосуються питань формування та діяльності Ради, вирішуються в установленому законодавством порядку.

17. Документи, що подаються для участі в конкурсі, протягом трьох років зберігаються в архіві Державного бюро розслідувань.