Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1086

1. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань
(далі — Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що утворюється відповідно до Закону України “Про Державне бюро розслідувань” для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства.

4. Основними завданнями Ради є:

1) забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;

2) сприяння взаємодії Державного бюро розслідувань з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

3) сприяння врахуванню Державним бюро розслідувань громадської думки під час виконання зазначеним Бюро покладених на нього завдань.

5. Рада:

1) заслуховує інформацію про діяльність Державного бюро розслідувань, проводить аналіз стану виконання завдань і заходів, у тому числі визначених стратегічною програмою діяльності Державного бюро розслідувань, та подає пропозиції щодо їх виконання;

2) розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них протягом десяти днів з дня їх подання;

3) готує та подає Державному бюро розслідувань пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю, бере участь у таких консультаціях;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням Державним бюро розслідувань пропозицій і зауважень громадськості щодо його діяльності, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, дотриманням прав і свобод людини і громадянина, доступу до публічної інформації, яка перебуває в його володінні, а також дотриманням законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції;

5) збирає, узагальнює та подає Державному бюро розслідувань інформацію стосовно пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо необхідності вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

6) бере участь у парламентських слуханнях на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина;

7) обирає із свого складу трьох представників до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань з подальшим внесенням Директорові Державного бюро розслідувань подання щодо обраних осіб з метою їх включення до складу комісії.

6. Рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо);

2) отримувати на письмовий запит від Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до інформації з обмеженим доступом;

3) організовувати і проводити зустрічі, конференції, семінари, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) реалізовувати інші права, які не суперечать вимогам законодавства.

7. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об’єднаннями, в тому числі міжнародними, засобами масової інформації, у тому числі недержавними, іншими інститутами громадянського суспільства.

8. Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на один рік.

Рішення про затвердження персонального складу Ради, припинення її діяльності, в тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого члена Ради оформлюються відповідним актом Державного бюро розслідувань і оприлюднюються в установленому цим Положенням порядку.

9. Дострокове припинення діяльності Ради здійснюється у разі:

1) коли засідання Ради не проводилися протягом двох кварталів підряд;

2) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

3) ліквідації Державного бюро розслідувань.

10. Повноваження окремого члена Ради достроково припиняються на підставі рішення Ради у разі:

1) складення ним повноважень за власним бажанням;

2) неможливості члена Ради брати участь у її роботі за станом здоров’я;

3) смерті;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради;

6) встановлення обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”;

7) систематичної відсутності на засіданнях Ради без поважних причин (більш як три рази підряд);

8) прийняття рішення Радою про неналежне виконання покладених на нього доручень Ради;

9) надходження письмового повідомлення від громадського об’єднання за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення його членства;

10) припинення державної реєстрації громадського об’єднання, представника якого обрано до складу Ради.

11. Обрання нового члена Ради замість члена, повноваження якого достроково припинені, здійснюється на конкурсній основі в установленому порядку на строк до закінчення повноважень діючого складу Ради.

12. Члени Ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову Ради, його заступника, а також за пропозицією голови — секретаря Ради.

13. Голова, його заступник, секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на безоплатній основі.

14. Голова Ради:

1) організовує діяльність Ради та затверджує її регламент;

2) організовує підготовку і проведення засідань Ради, головує під час їх проведення;

3) представляє Раду у відносинах з Державним бюро розслідувань, Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації;

4) підписує протоколи засідань Ради та інші документи від імені Ради.

15. Заступник голови Ради виконує обов’язки головуючого на засіданні Ради та підписує протокол у разі відсутності голови Ради.

16. Секретар Ради:

1) скликає засідання Ради та забезпечує інформування членів Ради про час і місце його проведення;

2) веде протокол засідань Ради;

3) інформує членів Ради про результати виконання прийнятих на засіданні рішень;

4) готує необхідні документи до засідання Ради та документи, необхідні для виконання її рішень;

5) готує щорічний звіт про діяльність Ради і подає його для затвердження Радою, а також забезпечує його опублікування.

У разі відсутності секретаря на засіданні Ради виконання його функцій за поданням голови Ради покладається шляхом голосування на одного із членів Ради.

17. Члени Ради зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Ради та підготовці матеріалів до них;

2) забезпечувати виконання покладених на них доручень Ради;

3) своєчасно інформувати про причини відсутності на засіданні Ради.

18. Основною формою роботи Ради є засідання, які є відкритими. Засідання проводяться у разі потреби за ініціативою її голови, більшості членів Ради або за зверненням Директора Державного бюро розслідувань, але не рідше одного разу на квартал.

Повідомлення про скликання засідання Ради повинні бути доведені до відома членів Ради не пізніше ніж за три робочих дні до початку засідання та оприлюднені на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.

19. Члени Ради не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Ради та право голосу на них іншим особам, у тому числі іншим членам Ради. У разі відсутності члена Ради на засіданні він має право висловити свою позицію у письмовій формі, яка оголошується головою Ради на засіданні перед голосуванням.

20. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Ради громадського контролю мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Державним бюро розслідувань.

21. На запрошення Ради в її засіданнях можуть брати участь Директор державного бюро розслідувань та його заступники, директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їх заступники, представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, представники засобів масової інформації та інші особи.

22. За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписується головою Ради та секретарем Ради, а в разі відсутності
голови — його заступником.

23. Акти Державного бюро розслідувань про затвердження складу Ради, припинення її діяльності, в тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого члена Ради, а також копії протоколів засідань Ради, щорічний звіт про її діяльність, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, інші відомості про діяльність Ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань у рубриці “Рада громадського контролю”.

24. Забезпечення діяльності Ради, у тому числі приміщенням для проведення засідань та матеріально-технічними засобами, здійснює Державне бюро розслідувань.

25. Рада має бланк із своїм найменуванням.